.

گرافیک رابط کاربری | UI

مدیر هنری | طراح گرافیک | تصویرگر
Art Director | Graphic Designer | Illustrator

.

.

27. گرافیک رابط کاربری | UI

عنوانقیمت (تومان)
طراحی رابط کاربری وب سایت اینستا (Static)
یا طراحی گرافیک برای تمپلیت آماده (حداقل4صفحه)
10.500.000
طراحی رابط کاربری وب سایت واکنش گرا
(Responsive) تا 4 صفحه
21.000.000
طراحی رابط کاربری برای اپلیکیشن24.500.000
طراحی رابط کاربری برای نرم افزار21.000.000

.

Hossein Tavakoli Graphic Designer